Beleidsplan 2019 -2023

Inhoud

 • I. Inleiding
 • II.I Ontstaan
  • II.II Missie
  • II.III Visie
  • II.IV Doelstelling
 • III. III.I Organisatie
  • III.II Bestuur & medewerkers
  • III.III Team & Cultuur
  • III.IV Beleid vrijwilligers
  • III.V Beleid stagiaires
  • III.VI Beleid aanname/selectie kinderen
 • IV. IV.I Huidige situatie
  • IV.II Activiteiten van de organisatie
  • V. Toekomst en maatschappelijke ontwikkelingen
  • VI. Financiën

I. Inleiding

Voor u ligt het meerjarenbeleidsplan van Stichting Weekendschool Baljée Leeuwarden (SWB) te Leeuwarden. Een school die op een andere manier dan de hedendaagse onderwijsinstanties, aanvullend en vernieuwend onderwijs biedt voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. 

Aanvullend en vernieuwend onderwijs is gewenst omdat de hedendaagse maatschappij meer vraagt van kinderen in deze leeftijdscategorie. De hectiek en dynamiek waarin deze kinderen zich staande moeten houden vergt veel van hun kennis en vaardigheden. De SWB draagt hieraan bij door het vergroten van kennis en vaardigheden van deze jonge deelnemers aan de samenleving. 

De SWB richt zich op specifiek die kinderen in de gemeente Leeuwarden die van huis uit minder worden gestimuleerd al dan niet omdat de financiële mogelijkheden ontbreken. De SWB maakt hierin het verschil en biedt onderwijs aan op een manier waarbij deze kinderen hun talenten kunnen ontdekken of het denkkader kunnen vergroten. 

De SWB is aanvullend en vernieuwend op het hedendaagse onderwijs omdat kinderen (en hun ouders) zich verbinden om twintig zondagen per jaar, drie jaar lang, actief mee te doen aan de geboden activiteiten. Voor ouders geldt daarbij dat ze hun kinderen hierin blijven motiveren en keuzes maken om op de desbetreffende zondagen zich te committeren aan de wensen van hun kind als deelnemer van de SWB. De positieve houding van de ouders staat dan weer ten dienste van de vele activiteiten die de kinderen ondernemen in het beroepen-, culturele-, maatschappelijke veld. 

De activiteiten van de SWB hebben een positief effect op de ontwikkeling van het kind. De activiteiten verruimen het blikveld van de kinderen hetgeen weer bijdraagt aan het maken van een goede keuze in latere levensjaren. Op de navolgende pagina’s kunt u lezen hoe de SWB na 5 jaar nog steeds bruist van energie, talent, zich verder wil blijven onderscheiden en verbreding wil zoeken in het maatschappelijk draagvlak. 

II.I Ontstaan

De SWB is een initiatief van de Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis (NSW). NSW heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in het onderzoeken van een duurzame maatschappelijke voorziening voor kinderen uit de gemeente Leeuwarden. 

Na een gedegen onderzoek met experts uit het werkveld en een haalbaarheidsonderzoek is besloten om een Weekendschool in Leeuwarden op te richten en voor een aantal jaren financieel te ondersteunen. 

De SWB dankt haar naam aan Jacobus Martinus Baljée. (7 september 1752), die na het overlijden van zijn ouders samen met zijn broertje en twee zussen is opgevangen in Het Nieuwe Stads Weeshuis in Leeuwarden. Hij woonde daar drie jaar toen hij door de Stads-Chirurgijn werd aangenomen als leerjongen en later werd bevorderd tot knecht. In 1771 is hij op kosten van het NSW vertrokken naar Oost-Indië waar hij verschillende functies heeft gehad op de Compagnieschepen. Daarna kocht hij nabij Batavia een uitgestrekt landgoed en had op een gegeven moment ruim 6000 mensen in dienst, waar hij goed voor zorgde. Hij kreeg hiervoor verschillende ereposten waaronder het burgemeesterschap van Batavia en werd hij kolonel van de Inlandse Troepen. Ook in Nederland wist men zijn verdiensten op waarde te schatten. In 1802 werd hij benoemd tot Directeur der Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem. 

Baljée stierf op 21 februari 1823 zonder achterlating van kinderen. Uit dankbaarheid voor de kansen die hij in zijn jeugd in het NSW had gekregen, liet hij al zijn bezittingen na aan dit weeshuis. 

II.II Missie

De SWB wil haar leerlingen een plaats bieden waar ze samen plezier hebben, een breder beeld van de wereld zien, waar ze elkaar uitdagen en grenzen verleggen, elkaars talenten ontdekken en het zelfvertrouwen versterken. De SWB wil de kinderen erop voor te bereiden dat ze later gemotiveerde keuzes kunnen maken voor hun opleiding en beroep, met de volgende doelstellingen:

 1. perspectieven verbreden
 2. zelfvertrouwen vergroten en versterken
 3. talenten benutten
 4. hulp bieden bij het maken van gemotiveerde keuzes voor hun toekomstige opleiding en beroep.
 5. preventie van verzuim en vroegtijdig schooluitval
 6. plezierige zondagmiddag beleven in samenwerking met andere kinderen.

De SWB tracht deze doelen te bereiken door het bieden van een netwerk van interessante (Friese) professionals die de kinderen inspireren en motiveren om te blijven leren voor een kansrijke toekomst. 

II.III Visie

Kinderen vinden het leuk om de leren. Dit gaat verder dan je best doen op school en huiswerk maken. Het primaire onderwijs is vooral gestoeld op het behalen van diploma’s. Bij de SWB staat de ontwikkeling van het individuele kind centraal. De kennismaking met interessante mensen uit de samenleving en het bedrijfsleven zorgt ervoor dat het kind een bredere blik krijgt op zijn mogelijkheden. De SWB zorgt voor deze ontmoetingen door een werkwijze die naast deze verbreding van de omgeving, het talent van het kind centraal zet en ontwikkelt. Dit gebeurt op basis van de overtuiging dat zowel de kinderen als de professionals elkaar inspireren en van elkaar kunnen leren.

II.IV doelstelling

De SWB heeft ten doel, het bieden van kennis en ervaring aan enthousiaste en gemotiveerde kinderen van 10 tot 14 jaar uit de gemeente Leeuwarden. De kinderen die van huis uit minder mogelijkheden en kansen hebben uitgebreider in aanraking te laten komen met onderwerpen zoals kunst, technologie, natuur, zorg, media, cultuur, economie en zoveel meer. Op deze manier kennis laten maken met boeiende beroepen & levendige organisaties. 

De SWB staat voor een plek waar de kinderen samen plezier hebben, het ontdekken van elkaars talenten, het versterken van hun zelfvertrouwen en waar de kinderen worden voorbereid op keuzes die ze later kunnen maken voor hun opleiding en beroep. 

De SWB wil minstens drie jaar centraal staan in het leven van de 10 tot 14-jarige leerling. Dit biedt structurele kans op vergroting van mogelijkheden en kansen. De SWB biedt een netwerk voor kinderen en biedt een kans op het halen van de brugklas en dus op het voorkomen van vroegtijdig schooluitval. 

III.I Organisatie

De SWB heeft als rechtsvorm de “stichting”. Het is een stichting zonder commissarissen of raad van toezicht. Naast het bestuur bestaat de organisatie uit drie betaalde medewerkers (allen parttimers) en een wisselend aantal vrijwilligers en stagiaires. 

III.II Bestuur en medewerkers

Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden afkomstig uit verschillende beroepsgroepen. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur en ontvangen geen vergoeding voor hun diensten. Het bestuur bestuurt de organisatie, stelt het beleid vast en ziet erop toe dat dit correct wordt uitgevoerd. Het bestuur komt ten minste vijf keer per jaar in vergadering bijeen. Binnen het bestuur hebben met name de voorzitter en de penningmeester tot taak de coördinator te begeleiden bij haar werkzaamheden. 

De coördinator is een werknemer van de SWB en is belast met de dagelijkse leiding en heeft als taak het team van medewerkers, vrijwilligers en stagiaires te begeleiden en het bestuursbeleid uit te voeren. 

III.III Team en cultuur

De SWB is een kleine, open, lerende en talentgerichte organisatie. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt zo laag mogelijk in de organisatie dus bij de uitvoerders. Dit om de doelstellingen zo goed mogelijk te kunnen verwezenlijken. Ieder lid van het team van medewerkers, vrijwilligers en stagiaires levert een bijdrage in het behalen van de doelstellingen van de SWB en kan hierop invloed uitoefenen. De sleutel voor het slagen ligt bij de medewerkers, de vrijwilligers, de stagiaires, de coördinator en het bestuur 

III.IV Beleid vrijwilligers

De vrijwilliger is er voor de kinderen en is in staat om de kinderen te motiveren en te prikkelen ter ontplooiing van hun talenten, ambities en zelfvertrouwen. De vrijwilliger gaat een (coaching) gesprek aan met de kinderen om ze te laten merken dat ze mogelijkheden hebben om keuzes te maken. 

De vrijwilliger mag ideeën aandragen voor een zondagmiddagprogramma en eventueel in uitvoering brengen. De vrijwilliger heeft een ondersteunende rol ten behoeve van de gastdocenten en de leerjaarbegeleider bij alle taken die verricht mogen worden tijdens een zondagmiddag. 

De vrijwilliger zorgt volgens een vaststaand schema dat de kinderen vanaf hun eigen basisschool worden opgehaald om gezamenlijk naar de locatie van de SWB te fietsen. De vrijwilliger maakt vooral samen met de kinderen en het team er een heel plezierige middag van. 

Een vrijwilliger ontvangt een vergoeding per uur. Deze vergoeding is inclusief eventueel gemaakte reiskosten. De SWB hanteert hierbij de regels van de Belastingdienst (zie bijlage E). De uitbetaling vindt maandelijks plaats aan de hand van een declaratie/urenstaat. 8 Beleidsplan Weekendschool Baljée Leeuwarden 2019-2023 

Per 1 januari 2009 heeft de gemeente Leeuwarden via de Vereniging van Nederlandse gemeenten een vrijwilligersverzekering afgesloten waarmee alle vrijwilligers in de gemeente zijn verzekerd. Het betreft hierbij een basispolis en een pluspolis. De brief van de Gemeente Leeuwarden waarbij de voorwaarden van de polis worden uitgelegd is als bijlage C in dit beleidsplan opgenomen. 

De verzekering heeft een secundaire werking. Dit betekent dat wanneer er schade is, deze eerst op een reeds bestaande verzekering geclaimd moet worden. Is er geen dekking op deze verzekering of is er helemaal geen verzekering dan is de vrijwilligersverzekering van toepassing. 

Een keer per schooljaar vindt er afsluiting plaats met alle vrijwilligers en de stagiaires. Dit wordt georganiseerd door de coördinator en de leerjaarbegeleider. In dit overleg kunnen ook nieuwe ideeën en voorstellen door de vrijwilligers worden ingebracht 

Daarnaast worden de vrijwilligers geïnformeerd via de (digitale) nieuwsbrieven en het jaarverslag. 

III.V Beleid stagiaires

De stagiaire valt onder de verantwoordelijkheid van de coördinator. De stagiaires zijn alle zondagmiddagen aanwezig van 13:00 uur tot 16:30 uur. De stagiaires zijn er voor de kinderen en moeten in staat zijn om kinderen te motiveren en te prikkelen niet alleen ter ontplooiing maar ook ter ontdekking van hun talenten, ambities en zelfvertrouwen. De stagiaires kunnen ideeën aandragen voor een zondagmiddagprogramma. De stagiaires hebben een ondersteunende rol ten behoeve van de gastdocenten en de beroepskracht bij alle taken die verricht (moeten) worden tijdens een zondagmiddag. De stagiaires zorgen volgens een vaststaand schema dat de kinderen vanaf hun eigen basisschool worden opgehaald om gezamenlijk naar SWB te fietsen. 

De stagiair zal zijn/haar werkzaamheden naar beste kunnen en met volledige inzet verrichten. De stagiair is daarbij verplicht om de aanwijzingen van de coördinator in acht te nemen. De stagiaires zullen vergaderingen/bijeenkomsten met het team bijwonen op verzoek van de coördinator. 

De vergoeding van de stagiair bedraagt € 10,- per zondagmiddag. De reiskosten (openbaar vervoer 2e klas of autokilometers voor maximaal 19 cent per km) worden vergoed. De uitbetaling vindt maandelijks plaats aan de hand van een declaratie/urenstaat. 

De SWB heeft voor alle stagiaires een aansprakelijkheidsverzekering en een collectieve ongeval-lenverzekering afgesloten. 

De stagiaire heeft recht op begeleiding en werkoverleg. Om op de hoogte te blijven krijgt de stagiaire via de mail, app of telefonisch bericht. Tevens kan de stagiaire ten alle tijden informatie verkrijgen bij de coördinator. 

III.VI Beleid aanname selectie/kinderen

Aan het begin van ieder schooljaar worden er door de coördinator presentaties gegeven op de verschillende basisscholen in de gemeente Leeuwarden. Leerkrachten kunnen hierbij kinderen aandragen met een bepaalde reden en kinderen kunnen zich zelfstandig aanmelden bij de coördinator. De coördinator gaat vervolgens in gesprek met de ouders van het kind. De coördinator beoordeelt of de motivatie van het kind en de ouders groot genoeg is om in aanmerking te komen voor de SWB. De coördinator maakt indien nodig een selectie uit het aantal aanmeldingen. 

IV.I Huidige situatie

SWB heeft inmiddels vijf succesvolle jaren achter de rug. De SWB heeft een grote naamsbekendheid gekregen in Leeuwarden. In het eerste jaar is SWB begonnen met een groep kinderen die twintig zondagmiddagen lessen volgden. De laatste jaren draaide de Weekendschool met drie groepen kinderen. De eerstejaars kinderen komen uit groep 7, de tweedejaars kinderen uit groep 8 en de derdejaars kinderen uit het eerste jaar van het Voortgezet onderwijs. De SWB heeft haar thuisbasis in de Kanselarij, Turfmarkt 11 te Leeuwarden. 

IV.II Activiteiten van de organisatie

De activiteiten van de SWB zijn divers qua aanbod en gericht op onder meer kunst, cultuur, technologie, natuur, zorg, media, economie en beroepen. De activiteiten zijn tevens de gelegenheid waar de kinderen samen plezier hebben en waar zij de eigen talenten maar ook die van anderen ontdekken en hun zelfvertrouwen versterken. 

Tijdens de activiteiten probeert de SWB de kinderen voor te bereiden op de maatschappij zodat ze later gemotiveerde keuzes kunnen maken bij het kiezen van een opleiding en beroep. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gastdocenten en bedrijven die dit mee organiseren. De gastdocent of een bedrijf wil hier vaak belangeloos aan meewerken vanuit de maatschappelijke betrokkenheid van de persoon of het bedrijf. 

Voor een activiteitenoverzicht kunt u de website raadplegen; www.weekendschoolbaljee.nl. Als SWB zijn we trots op de vele personen, instanties en die willen meewerken om het programma van activiteiten vorm te geven. Daarnaast blijft de SWB altijd opzoek naar nieuwe personen die een bijdrage willen leveren aan het programma. 

V. Toekomst en maatschappelijke ontwikkelingen

Het team van SWB is samen met het bestuur in gesprek over de toekomst van de SWB. De SWB ziet de maatschappij veranderen en wil hier tijdig op inspelen. 

De doelgroep – kinderen met minder kansen en mogelijkheden – van de SWB blijft hetzelfde. De SWB voorziet dat de doelgroep gaat groeien doordat steeds meer kinderen (met hun ouders) naar Leeuwarden trekken vanuit krimpregio’s maar ook vanuit andere delen van de wereld. Hierdoor zal er een nog meer gemêleerde doelgroep gebruik kunnen maken van de SWB. 

De SWB ziet een andere vraag ontstaan zowel vanuit de kinderen als vanuit het bedrijfsleven. De drukke agenda’s nopen om na te deken over andere lesdagen dan uitsluitend de zondag. Dit kan betekenen dat het aanbod van de SWB moet worden aangepast zodat er een match is tussen kinderen van de Weekendschool en het bedrijfsleven. 

De SWB wil coaching van het kind nog meer centraal stellen. Nu is de insteek dat na elke zondagmiddag een evaluatiegesprek plaatsvindt in een evaluatiegroepje en de coach (een leerjaarbegeleider, stagiaire of vrijwilliger). Hierbij wordt geëvalueerd of de persoonlijke doelstellingen van de kinderen matchen met het lesprogramma. De SWB wil in de toekomst het lesprogramma meer laten matchen met de persoonlijk doelstelling van de ieder kind. Hierbij wordt gedacht aan een meer individueel gerichte coaching. 

De SWB wenst meer samenwerking met het voortgezet onderwijs, het middelbaarberoepsonderwijs en het hoger beroepsonderwijs. Hiermee speelt de SWB in op de trend in de maatschappij waarbij doorstroom in het onderwijs centraal staat. Door samen te werken met deze onderwijsinstituten, kunnen de kinderen van de SWB zich beter voorbereiden op hun keuzes voor een toekomstige opleiding of beroep. Tevens is die samenwerking nodig om onze stagiaires voor te bereiden op hun toekomstige beroep. 

De website van de SWB is volledig vernieuwd en weer up to date. Met de website en andere social-mediamogelijkheden wil de SWB een breder platform creëren voor de bedrijven, instanties en docenten die gastlessen verzorgen. Daarnaast is de website een goed platform om kinderen aan het woord te laten om via vlogs, foto’s en filmpjes hun ervaringen te delen. 

VI. Financien

Voor dit onderdeel wordt u verwezen naar de meerjarenbegroting van de SWB. Hierin zijn opgenomen de prognoses van de inkomsten en de uitgaven voor de komende jaren om uitvoering te geven aan de plannen van de SWB. De SWB heeft geen andere inkomsten dan die inkomsten uit subsidies, giften en donaties.

De SWB heeft een gezonde balans doch is steeds actief met haar inkomstenstroom bezig opdat zij kan voldoen aan haar financiële verplichtingen jegens haar personeel maar ook jegens derden. In dit  kader probeert de SWB financiële middelen te werven bij fondsen, bedrijven en instanties.

De SWB werd de afgelopen nu vijf jaar volledig bekostigd door het NSW. NSW heeft aangegeven haar bijdrage te willen afbouwen. Om de ambities van de SWB op langere termijn ook waar te kunnen maken, zal moeten worden gekeken naar andere vormen van financiering van de activiteiten van de SWB.

Een groot deel van onze inkomsten worden uitgegeven aan betaalde medewerkers, activiteiten en lesprogramma’s.

De SWB heeft een klein vermogen opgebouwd om calamiteiten te kunnen bekostigen. De SWB reserveert om in de toekomst ook grotere activiteiten uit te kunnen voeren. Daarnaast reserveert de SWB om – zoals in de meerjarenbegroting is te lezen – de SWB draaiende te houden.